Privacyverklaring 


Moederkracht neemt uw privacy serieus en verwerkt en gebruikt uw informatie op een veilige wijze, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) eist. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Tevens kunt u in deze verklaring lezen welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Moederkracht verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voor- en achternaam van ouder(s) en kind 

- Geslacht van het kind

- Geboortedatum van het kind

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 
- E-mailadres

- IP-adres

- Gegevens over uw activiteiten op onze website 

- Bankrekeningnummer 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Moederkracht verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- Gegevens van het kind (persoon jonger dan 16 jaar) en diens gezondheid. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Moederkracht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en/of diensten bij u af te leveren 

- Moederkracht verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming 

Moederkracht neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Moederkracht) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Moederkracht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een wettelijke bewaartermijn van 15 jaar, hierna worden de persoonsgegevens die wij hebben ontvangen vernietigd. 

 Delen van persoonsgegevens met derden Moederkracht is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden betreffende de informatie die valt onder het beroepsgeheim dan wel de ethische code tot geheimhouding van ons alsmede van informatie die door u als vertrouwelijk wordt aangemerkt.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Moederkracht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen, neem dan contact met Moederkracht op.